SG Black-986
24х24 cm 2 slāņi 200 gab.
SG Gray-114
24х24 cm 2 slāņi 200 gab.